Portada do libro

Manuais

Serie manuais didácticos nº 078

Edición
Universidade de Vigo
Servizo de Publicacións
Rúa de Leonardo da Vinci, s/n 36310 Vigo

Deseño gráfico
Tania Sueiro Graña
Área de Imaxe
Vicerreitoría de Comunicacións e Relacións Institucionais

Fotografía da portada
Adobe Stock

Maquetación
Manuel J. Fernández Iglesias, co sistema de procesado de textos LaTeX, desenvolvido orixinalmente por Leslie Lamport baseándose no sistema de maquetación TeX creado por Donald Knuth.

Impresión
Tórculo Comunicación Gráfica, S. A.

ISBN
978-84-8158-908-5

Depósito legal
VG 500-2021

© Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2021
© Manuel José Fernández Iglesias, Martín Llamas Nistal, Luis Eulogio Anido Rifón, Juan Manuel Santos Gago y Fernando Ariel Mikic Fonte

Ao ser o editorial membro da Unión de Editoriales Universitarias Españolas garántese a difusión e a comercialización desta publicación no ámbito nacional e internacional.

Dispoñible en UNEBook ou en Amazon, entre outros puntos de venda.